Systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsfrågor är en integrerad del av den dagliga verksamheten inom AGES. Vår målsättning är att alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet. Detta uppnås genom medarbetarnas lyhördhet, professionalism och engagemang, löpande utbildning i kvalitetsfrågor, väl utformade kvalitetssystem och ett ständigt pågående, proaktivt förbättringsarbete. Vi prioriterar vårt kvalitetsarbete och jobbar med ständiga förbättringar samt korrigerande åtgärder för att kontinuerligt utveckla våra processer. Våra prestationer utvärderas löpande genom mätningar, registrering av avvikelser och externa revisioner.