Helåret

• Nettoomsättningen var 832   MSEK (743)

• Resultat före skatt uppgick till 72   MSEK (77)

• Resultat efter skatt uppgick till 56   MSEK (59)

• Resultat per aktie var   8,25 SEK (8,70)

• Ändrad utdelningspolicy

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen var 206   MSEK (195)

• Resultat före skatt uppgick till 6   MSEK (22)

• Resultat efter skatt uppgick till 4   MSEK (16)

• Resultat per aktie var   0,65 SEK (2,40)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Fortsatt god efterfrågan och hög produktionstakt under fjärde kvartalet gav en omsättningsökning på 6 procent jämfört med motsvarande period 2014. Orderingången låg på en stadigt hög nivå, inte minst från kunder inom fordonsbranschen. Bruttoresultatet påverkades även detta kvartal negativt efter nedvärdering av lager som följd av fortsatt kraftigt fallande råvarupriser. Under kvartalet tillsattes också extra resurser vid enheterna i Unnaryd för att ytterligare intensifiera arbetet med kvalitetsledningssystemet. Sammantaget blev resultatet 73 procent lägre än jämförelseperioden föregående år.

 

För 2015 som helhet var omsättningen 12 procent högre och resultatet före skatt 6 procent lägre. I och med det uppfylldes koncernens finansiella mål om tillväxt och lönsamhet. Omsättningsökningen kan ses som en följd av tidigare investeringar i produktionsutrustning och en sammantaget väl utnyttjad produktionskapacitet. AGES hade också positiva marknadsvillkor med stabil orderingång. Flera av de modellprogram inom fordonsindustrin som AGES levererar till utvecklades väl och förutsättningarna för fortsatta framgångar på kundsidan bedöms som goda.

Se vidare bifogad rapport.

 

För ytterligare information, kontakta:

  •  Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)070 222 67 88

E-post : magnus.bjorn@ages.se

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 kl.13:00.

 

AGES Industri AB (publ)
www.ages.se