Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 493 MSEK (420)

• Resultat före skatt uppgick till 34 MSEK (29)

• Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (22)

• Resultat per aktie var 3,85 SEK (3,30)

 

Andra kvartalet

• Nettoomsättningen var 268 MSEK (208)

• Resultat före skatt uppgick till 14 MSEK (17)

• Resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (13)

• Resultat per aktie var 1,55 SEK (1,90)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden
Den ökade orderingången som vi såg under årets första månader har stärkts ytterligare under det andra kvartalet. Marknadens efterfrågan på AGES kunderbjudande ökar inom samtliga områden.

Som följd av den ökade volymen har beläggningsgraden i flera av våra anläggningar överskridit vår totala kapacitet. För att säkerställa en fortsatt hög leverans-säkerhet har betydande extraordinära åtgärder vidtagits. Men trots att vi tillgripit såväl övertid och extrapersonal som legoutlägg och helgproduktion har beläggningsläget genererat störningar i våra produktionsprocesser och påverkat effektiviteten negativt. En rad motåtgärder och kapacitetshöjande investeringar har gjorts under kvartalet, ledtiderna gör dock att vi får full effekt av dessa först mot slutet av året.

Vi räknar med att även under kommande kvartal behöva tillgripa extraåtgärder för att upprätthålla leveransläget. Det effektiviseringshöjande arbetet som gjorts tidigare under året har gett resultat och hjälper inför hösten till att tillgodose den höga kapacitetsefterfrågan i befintliga affärer.

Arbetet med att koncentrera gruppens pressgjutnings-verksamhet till anläggningarna i Unnaryd och Kulltorp fortgår enligt plan. Den beräknade omstrukturerings-kostnaden kopplad till avvecklingen av AGES Casting Solna uppgår till 10 MSEK, varav ca 2 MSEK belastat periodens resultat.

Den sedan i höstas uppåtgående kurvan gällande råvarupriserna har planat ut under perioden. Pris-förändringarna har därför endast haft en marginell effekt på resultatet.

I maj förvärvade AGES samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB. Konsolidering i koncernen har skett per den 1 maj 2017, vilket innebär att tillgångar och skulder hänförliga till förvärvet har tagits in i AGES balans-räkning. Förvärvet har haft en positiv inverkan på periodens resultat.

I mars tecknades en avsiktsförklaring med ägarna till WR Controls Group AB om att förvärva bolagets samtliga aktier och att införliva verksamheten i AGES. Förhand-lingarna avbröts i slutet av maj då AGES styrelse bedömde att det i dagsläget saknas förutsättningar för att kunna genomföra affären.

Framtida utveckling
Vi förväntar oss fortsatt hög produktionstakt och nyttjandegrad i våra anläggningar under hösten då, kunder från i stort sett alla branscher aviserar fortsatt höga volymer i sina prognoser.

Därutöver har förfrågningar inkommit från både befintliga och nya fordonskunder om att köpa ytterligare produktionskapacitet, vilket delvis lär bero på att det för närvarande råder kapacitetsbrist i branschen, främst för pressgjuten aluminium.

 

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 580 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.