Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 626 MSEK (548)

• Resultat före skatt uppgick till 66 MSEK (55)

• Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (43)

• Resultat per aktie var  7,60 SEK (6,30)

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen var 177 MSEK (168)

• Resultat före skatt uppgick till 14 MSEK (18)

• Resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK (14)

• Resultat per aktie var  1,65 SEK (2,00)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Fortsatt positiva marknadsvillkor och hög produktionstakt gav ett gott utfall av koncernens verksamhet. Orderingången låg på en stadigt hög nivå, inte minst från kunder inom fordonsbranschen.
Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är omsättningen 5 procent högre medan resultatet före skatt blev 21 procent lägre. Sammantaget för helåret är motsvarande siffror 14 procent respektive 20 procent bättre.
Kvartalets bruttoresultat påverkades negativt av lagersänkning i samband med årets semesterperiod samt nedvärdering av lager som följd av fallande priser på aluminiumråvara.

Efterfrågan hos produktionsenheterna är fortsatt god och affärsläget under bokslutsårets sista månader bedöms som gynnsamt. Orderingången för inledningen av 2016 är något mer svårbedömd. Koncernen följer marknadsutvecklingen och står redo att möta eventuella förändringar.

 

För ytterligare information, kontakta:

  • Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)070 222 67 88

E-post : magnus.bjorn@ages.se

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 kl.14:30.

AGES Industri AB (publ)
www.ages.se