Delårsperioden

 • Nettoomsättningen var 719 MSEK (587)
 • Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 38 MSEK (40)
 • Resultat före skatt uppgick till 26 MSEK (40)
 • Resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 30 MSEK (31)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (31)
 • Resultat per aktie var 2,90 SEK (4,60)
 • Omstruktureringskostnader har belastat rörelseresultatet med 12,3 MSEK

 

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen var 226 MSEK (167)
 • Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 3 MSEK (11)
 • Resultat före skatt uppgick till – 8 MSEK (11)
 • Resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 2 MSEK (9)
 • Resultat efter skatt uppgick till – 6 MSEK (9)
 • Resultat per aktie var -0,90 SEK (1,30)
 • Omstruktureringskostnader har belastat rörelseresultatet med 10,7 MSEK

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Som förutspåddes i den föregående delårsrapporten har ett snabbt stigande efterfrågeläge inom den europeiska fordonsindustrin skapat överbelastningsproblem i hela vår bransch. Flera av våra större kunder ligger nu kontinuerligt på uttag som är betydligt över prognos och den nivå som vi dimensionerat våra flöden för.

Den höga efterfrågan och därmed höga beläggningsgraden har orsakat betydande problem, särskilt inom pressgjutningsverksamheten. Svårigheterna att upprätthålla leveransläget och uppfylla kundernas ökade krav har framförallt märkts i vår största pressgjutningsanläggning, den i Unnaryd. Det planerade semesteruttaget under perioden har gjort utmaningen än större och tvingat oss att vidta extraordinära åtgärder för att säkerställa produktionskapaciteten. Den uppkomna situationen har bland annat lösts via övertidsuttag, semesterproduktion och beordrad helgproduktion, vilket i sig gett extra kostnader.

Vi ser nu att de effektivitetshöjande satsningar som gjorts börjar ge resultat och att läget successivt förbättras. Det kommer dock att ta ytterligare något kvartal innan beslutade investeringar får full effekt.

Vi upplever också störningar i leveranser från underleverantörer som idag inte har kapacitet som motsvarar efterfrågan. Nuvarande leverantörers begränsade förmåga att snabbt växla upp kommer att vara en flaskhals som orsakar merkostnader och tappad effektivitet i AGES produktion även under kommande kvartal.

Sammanfattningsvis har den överbelastning som karakteriserat kvartalet slagit mot koncernens resultat. Nu förväntas situationen förbättras steg för steg i och med att tidigare vidtagna åtgärder börjar få effekt. Råvarupriserna har legat stilla under kvartalet och endast haft en marginell inverkan på resultatet.

Ett fortsatt högt efterfrågeläge skapar även möjligheter. Kunderna letar idag kapacitet över hela Europa varför antalet förfrågningar från såväl svenska som utländska kunder ligger på en rekordhög nivå. Förfrågningarna rör både befintliga komponenter och nya projekt.

Arbetet med att koncentrera gruppens pressgjutning till enheterna i Unnaryd och Kulltorp följer planen. Samtidigt har avvecklingen av AGES Casting Solna nu kommit så långt att vi kan bedöma omfattningen av resterande arbete och kostnader. Omstruktureringen kommer att belasta årets resultat med 12,3 MSEK. Av dessa är 1,6 MSEK kopplade till aktiviteter i andra kvartalet, 2,2 MSEK till tredje. Återstående 8,5 MSEK har lagts upp i tredje kvartalet som en reserv för att täcka beräknade kvarvarande kostnader.

Integrationen av verksamheterna i bolaget Hörle Automatic Gruppen AB, som förvärvades i maj, fortgår helt enligt plan. Via förvärvet har koncernen tillförts breddad kompetens och en delvis ny kundbas samt kunnat presentera flera nya kunderbjudanden.

Fastighetsbolaget Metall Göte AB avyttrades den 4 september. Bolaget stod som ägare till en industri-fastighet i Värnamo som inte längre användes i verksamheten. Försäljningen har gett en positiv realisationsvinst om 1 MSEK.

 

Framtida utveckling

Vi förväntar oss att ha en fortsatt utmanande leveranssituation som kommer att kräva extrainsatser även framöver. Vidtagna åtgärder förväntas dock att successivt hjälpa till att förbättra situationen under kommande kvartal.

Vi kommer att fortsätta lägga stort fokus på att effektivisera verksamheten för att därigenom kunna tillgodogöra oss möjligheterna som den rådande marknadssituationen ger upphov till. Det rör sig framför allt om att fordonskunder söker partners som kan tillhandahålla ytterligare kapacitet.

Se vidare bifogad rapport.

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 580 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.