Delårsperioden

  • Nettoomsättningen var 311 MSEK (225)
  • Resultat före skatt uppgick till 24 MSEK (20)
  • Resultat efter skatt uppgick till 19 MSEK (16)
  • Resultat per aktie var 2,70 SEK (2,30)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Effekterna av vårt arbete med att anpassa verksamheten till den högre volym som marknaden efterfrågar, har ytterligare stärkts under årets första kvartal. Det innebär att leveransläget har varit stabilt i perioden och att kostnaden för extraordinära insatser, som tidigare krävts för att trygga leveranserna, kunnat minskas.

Under perioden har två av våra enheter med framgång genomgått en revision enligt det tyska fordonsinriktade kvalitetssäkringssystemet VDA 6.3. Standarden syftar till att verifiera ett bolags kontroll över sina tillverkningsprocesser och metoder vid nyintroduktion av artiklar. Godkännandet är en förutsättning för att kunna leverera till europeisk fordonsindustri – och ett kvitto på att AGES kontinuerliga förbättringsarbete ger resultat.

Som en direkt följd både av vår långsiktiga strategiska marknadsbearbetning av den europeiska fordonsindustrin, certifieringen i höstas enligt fordonsstandarden IATF 16949 och nu godkännandet enligt VDA 6.3 har AGES under perioden erhållit en första genombrottsorder från en större europeisk fordonstillverkare. Denna order beräknas omsätta ca 30 MSEK per år med leveransstart 2020 och en förväntad livslängd på ca 10 år. Ordern kan ses som en otvetydig bekräftelse på att vi nu har en kvalitetsnivå som motsvarar marknadens högt ställda krav och att vårt produktions-koncept är konkurrenskraftigt på alla plan.

Råmaterialpriserna har fortsatt stiga under perioden. Ökningen drivs både av en uppgång i världsmarknadspriset och av valutaeffekter.

För kundavtal utan materialklausuler har prishöjningar gjorts för att kompensera uppgången. Effekten av hittills genomförda prisjusteringar kommer dock att påverka resultatet något i negativ riktning. För kundavtal med materialklausuler har sedvanliga justeringar gjorts, vilket föranlett en uppvärdering av lager som i sig ger en liten positiv engångseffekt på periodens resultat.

Föregående års arbete med att koncentrera gruppens pressgjutning till Unnaryd och Kulltorp har under perioden börjat få avsedd effekt. Trenden framåt är fortsatt positiv och ligger helt i linje med våra planer.

Framtida utveckling

Det råder osäkerhet kring volymerna kommande perioder inom delar av vår marknad. Stora fordonskunder har skrivit ned sina prognoser för sommaren och hösten, framför allt för komponenter kopplade till dieselmotorer för personbilar. Vi ser även effekter av förändringar kring plattformsbyte hos kunderna. Verksamheten på de enheter och produktionsavsnitt som berörs kommer nu att justeras för att anpassas till de nya förutsättningarna.

Prisutvecklingen på råmaterial är en osäkerhetsfaktor framöver. Det gäller inte minst priserna på aluminium som påverkats kraftfullt sedan metallen blivit en bricka i det geopolitiska handelskriget.

En generellt hög efterfrågan, flera intressanta diskussioner kring framtida samarbeten, genombrottsordern till den europeiska fordonsindustrin och en hög offertstock, sammantaget tecknar detta en positiv bild av marknaden på längre sikt.

 

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB.