Hörle Automatic Gruppen AB (”Hörle Automatic”) är en väletablerad leverantör inom skärande
bearbetning, rörbearbetning, svetsning, gjutgods och smide. Bolaget har verksamhet i Hörle (strax norr
om Värnamo) och i Ningbo, Kina. Kunderna återfinns inom branscher som fordon, lagertruckar,
jordbruksutrustning och industri. Gruppen sysselsätter sammanlagt 130 personer och omsatte under
fjolåret 212 MSEK med en rörelsemarginal på ca 9 procent.

Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK som erläggs dels kontant med 120 MSEK, dels med 240 000
nyemitterade aktier till ett totalt värde av 30 MSEK. Emissionskursen har fastställts till 125 kr baserat på
en vägd snittkurs för AGES aktie under perioden 2017-04-11 till 2017-04-21.

Styrelsen i AGES Industri AB (publ) (”AGES”) har mot denna bakgrund beslutat om en apportemission
om 240 000 aktier av serie B till säljaren med stöd av det emissions-bemyndigande som antogs på
AGES årsstämma den 3 maj 2016. De nyemitterade aktierna är inte berättigade till årets utdelning.
Aktierna kommer att registreras och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm First North, vilket
beräknas ske omkring den 10 maj 2017.

De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 140 MSEK, varav ca 75 MSEK utgör eget
kapital. Konsolidering av bolagen sker från den 1 maj 2017 och förväntas bidra med ca 2 kr i resultat
per aktie på årsbasis.

Hörle Automatic breddar AGES kunderbjudande inom skärande bearbetning och ger en ingång till
delvis nya marknadsområden. Hörle kompletterar befintlig verksamhet väl både när det gäller
produktionsteknik och kompetens. Ett nära samarbete med övriga bolag i gruppen förväntas stärka
AGES position på marknaden och möjliggöra nya affärer. Genom förvärvet får AGES också tillgång till
nya intressanta kunder liksom en etablerad verksamhet i Kina.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Björn, CEO
Tel: +46 (0) 70 222 67 88
E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 14.00 CET.

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES
nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets
Certified Advisor är Remium Nordic AB.

AGES Industri AB (publ)
www.ages.se