Dödsboet efter Thord Johansson, inklusive Kieryd Gård AB, som tidigare ägde 27,4 procent av kapitalet och 54,8 procent av rösterna i AGES Industri AB har arvskiftats.

Samtliga aktier har skiftats ut till Thord Johanssons dotter Anna Benjamin, styrelseledamot i AGES Industri. Efter arvskiftet äger Anna Benjamin med närstående totalt 29,7 procent av kapitalet och 55,7 procent av rösterna i AGES Industri AB.

Anna Benjamin är efter arvsskiftet AGES Industri ABs röstmässigt största ägare och tillsammans med Familjen Rapp, en av två tydliga huvudägare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2016 kl 13:00.

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 830 MSEK och koncernen har idag ca 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

För mer information se www.ages.se