Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 420 MSEK (449)

• Resultat före skatt uppgick till  29 MSEK (52)

• Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (41)

• Resultat per aktie var  3,30 SEK (5,95)

  Andra kvartalet

• Nettoomsättningen var 208 MSEK (236)

• Resultat före skatt uppgick till 17 MSEK (29)

• Resultat efter skatt uppgick till  13 MSEK (23)

• Resultat per aktie var 1,90  SEK (3,35)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Efterfrågan under årets andra kvartal har följt förväntad utveckling och ligger på en fortsatt bra nivå. Jämfört med motsvarande period föregående år är både omsättning och resultat lägre. Främst förklaras det med att utleveranstakten under våren 2015 var exceptionellt hög som följd av slutleveranser av utgående artiklar samtidigt som nya ersättningsprodukter fylldes på i flödet. Därutöver påverkades föregående års periodresultat av en positiv råvarueffekt.

Det strukturella förändringsarbetet i Unnaryd, med ett gemensamt affärssystem och en ökad integration mellan de båda produktionsenheterna, fortgår enligt plan och börjar ge effekt. Arbetet med att förstärka processerna och trimma logistikflödet utgör en del av AGES aktiviteter för att kunna möta kundernas ökande krav på kostnadsreduceringar och för att nå en än högre leverans- och kvalitetsnivå.

Råvarupriserna har under kvartalet varit stabila och endast haft marginell påverkan på resultatet.

Framtida utveckling

Vi förväntar oss en fortsatt god produktionstakt och hög utnyttjandegrad hos de flesta av AGES enheter även under kommande kvartal. Dock har flera kunder inom både lätt och tung fordonsindustri skrivit ned sina prognoser något för hösten, vilket kommer att få en viss påverkan på volymerna. Som en följd av detta anpassas nu kapaciteten för att på ett bra sätt motsvara efterfrågan.

Stort engagemang läggs på marknadsarbete för att vinna nya avtal och affärer. Arbetet syftar till att säkerställa nya produktionsvolymer hos våra fordonskunder med mål att överbrygga kommande större motor- och modellbyten vilka planeras under 2018-2020.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)070 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2016 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se