Delårsperioden

• Nettoomsättningen var 212   MSEK (213)

• Resultat före skatt uppgick till 12   MSEK (23)

• Resultat efter skatt uppgick till 9   MSEK (18)

• Resultat per aktie var  1,40 SEK (2,60)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Efterfrågan under årets första kvartal var fortsatt god. Omsättningen var i nivå med föregående år medan resultat före skatt sjönk i förhållande till jämförelseperioden. Bruttoresultatet påverkades negativt av det strukturella förändringsarbete som pågår vid de båda enheterna i Unnaryd och av att ytterligare nedvärdering gjorts i lager på grund av fallande råvarupriser vid ingången i kvartalet.

De kostnadsdrivande strukturella faktorer som påverkat resultatet för perioden omfattas främst av organisatoriska förändringar samt implementering av ett gemensamt affärssystem för enheterna i Unnaryd. Syftet med förändringsarbetet är att uppnå långsiktiga förutsättningar för stabila processer och för att stärka flödet mellan de båda enheterna. AGES Casting pressgjuter aluminiumgjutgods som sedan förädlas hos AGES Machining. Målet är att stärka förutsättningar för att kunna möta kundernas ökande krav på kvalitetsnivå och leveransprecision. Insatserna har varit mer resurskrävande än beräknat.

Som ett resultat av förändringsarbetet har AGES Casting Unnaryd återfått certifiering för den fordonsspecifika standarden ISO/TS 16949. Förbättringsarbetet som görs för att uppnå kraven bidrog också till att enheten under kvartalet fick en viktig prestigeorder till en av de större fordonskunderna. Certifikatet stärker även förutsättningarna för fler affärer med fordonskunder i Sverige och internationellt. Övriga enheter inom AGES redovisade stabila utfall för perioden.

Framtida utveckling

Vi har hög produktionstakt och god utnyttjandegrad hos de flesta av AGES enheter. Intrimningen av nya rutiner och arbetssätt hos Unnarydsenheterna kommer att kräva tid och extra insatser även under nästkommande period, om än i minskande omfattning. Parallellt förväntas de positiva effekterna av förändringsarbetet börja ge resultat.

Efterfrågan är fortsatt god inför kommande kvartal men i kundernas prognoser finns en osäkerhet kring volymerna för andra halvan av året. I prognoserna syns ett volymbortfall som slutkunderna förklarar med planerade lageranpassningar. Vi följer marknadsutvecklingen och står redo att möta eventuella förändringar.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

  • Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)070 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 kl 13:00.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se