Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 3 maj 2016 på Restaurang Tiraholms Fisk, Tiraholm, 314 51 Unnaryd.

Utdelning

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:00 SEK per aktie, totalt 27 155 896 SEK.

Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 11 maj 2016. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 6 maj 2016.

Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Tommy Gunnarsson, Sune Lantz, Anna Benjamin samt nyvaldes Petter Fägersten och Gunilla Winroth. Till styrelseordförande omvaldes Sune Lantz. Arvode beslutades utgå med 300 000 SEK till ordförande och 120 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 900 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young Jönköping, omvaldes.

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i § 5 med följande lydelse: ”Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.”
Därutöver beslutades om mindre ändringar avseende dels aktieintervall och dels ordningsföljden för stycken i §§ 4-5 med anledning av införande av omvandlingsförbehåll.

Stämman beslutade att styrelseordföranden och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Kommande rapporteringstillfällen

  • Delårsrapport januari – juni 2016                                   12 juli 2016
  • Delårsrapport januari – september 2016               3 november 2016
  • Bokslutskommuniké 2016                                       13 februari 2017

AGES Industri AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

  • Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)070 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016 kl 17:30.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se