Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 3 maj 2018 på Restaurang Spiro, Högskolan Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 1:50 SEK per aktie, totalt 10 543 461 SEK.
Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 11 maj 2018. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 7 maj 2018.

Styrelse, revisorer och arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Tommy Gunnarsson, Anna Benjamin, Petter Fägersten samt nyvaldes Stefan Jonsson och Håkan Lindor. Till styrelseordförande valdes Stefan Jonsson.
Arvode beslutades utgå med 300 000 SEK till ordförande och 120 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 900 000 SEK.
För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 SEK vardera till övriga ledamöter.
Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget Anders Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Kommande rapporteringstillfällen

  • Delårsrapport januari – juni 2018                           12 juli 2018
  • Delårsrapport januari – september 2018       7 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018                                 6 februari 2019

AGES Industri AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO
Tel:+46 (0) 70 222 67 88
E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 17.30 CET.

 

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

 

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB.