Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetsfrågor är en integrerad del av den dagliga verksamheten inom AGES. Vår målsättning är att alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet. Detta uppnås genom medarbetarnas lyhördhet, professionalism och engagemang, löpande utbildning i kvalitetsfrågor, väl utformade kvalitetssystem och ett ständigt pågående, proaktivt förbättringsarbete. Vi prioriterar vårt kvalitetsarbete och jobbar med ständiga förbättringar samt korrigerande åtgärder för att kontinuerligt utveckla våra processer. Våra prestationer utvärderas löpande genom mätningar, registrering av avvikelser och externa revisioner.

AGES miljöpåverkan

AGES arbetar med ständig utveckling av metoder och arbetssätt för att möta gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning. Målet med vårt miljöarbete är att minimera direkt påverkan på den yttre miljön genom minskad förbrukning av naturresurser, att minimera restprodukter från tillverkning och processer samt söka lägsta energiförbrukning. Fastställda arbetsrutiner hos respektive AGES-bolag säkerställer att vi regelbundet kontrollerar, upptäcker, rapporterar och åtgärdar eventuella brister.

AGES som arbetsplats

AGES arbetar aktivt för att upprätthålla god arbetsmiljö. Fastställda rutiner kring arbetsmiljön säkerställer att vi alltid som minst uppfyller de lagar, krav och förordningar som gäller. Målsättningen är att ingen av våra medarbetare ska drabbas av skada eller psykisk ohälsa orsakad av arbetet samt att varje bolag upplevs som en attraktiv arbetsplats.