2024-02-07

AGES Bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen var 384 MSEK (347)
  • Rörelseresultat 18 MSEK (17)
  • Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (12)
  • Resultat efter skatt uppgick till 11 MSEK (13)
  • Resultat per aktie var 1,56 SEK (1,85)

Helåret

  • Nettoomsättningen var 1 503 MSEK (1 319)
  • Rörelseresultat 93 MSEK (51)
  • Resultat före skatt uppgick till 73 MSEK (39)
  • Resultat efter skatt uppgick till 58 MSEK (34)
  • Resultat per aktie var 8,30 (4,85)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

AGES nettoomsättning ökade under fjärde kvartalet med 11 procent till 384 MSEK drivet av en fortsatt god tillväxt inom främst skärande bearbetning. Rörelseresultatet uppgick till närmare 18 MSEK, vilket är i linje med motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets resultat påverkades av utfasning av olönsamma kundkontrakt inom pressgjutning som belastade resultatet med engångskostnader om cirka 5 MSEK.

Med tillfredsställelse summerar vi ett starkt 2023 där vi ökar omsättningen med 14 procent till 1 503 MSEK och med ett kraftigt stärkt resultat. Rörelseresultatet uppgick till 93 MSEK, vilket är en ökning med 84 procent jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras till stor del av en högre bruttomarginal.

Den strategiska förflyttningen mot ett mer högteknologiskt kunderbjudande har under avslutningen av 2023 fortsatt i ett högt tempo. Integrationen av de två förvärven som genomfördes i oktober går enligt plan och förväntas pågå fram till halvårsskiftet 2024. Efter periodens slut genomfördes ytterligare ett viktigt förvärv av A-tooling – en av Sveriges ledande aktörer inom försäljning av verktygskomponenter.

Sammantaget har vi genom förvärven skaffat oss en högre tekniknivå, vilket möjliggör en ökad förädlingsgrad, ett högre serviceerbjudande och en breddad kundbas. I linje med AGES strategiska inriktning har styrelsen fattat beslut om att etablera två affärsområden. Affärsområde Precision Components kommer att bestå av de tidigare affärsområdena Skärande bearbetning och Pressgjutning. Affärsområde Engineering Solutions kommer i sin tur att bestå av de tre senaste förvärven samt UB Verktyg AB. Vi ser väsentliga samordningsfördelar mellan de två affärsområdena.

Via förvärven har vi tillförskaffat oss höjd kompetens. Ett viktigt led i integrationsarbetet är att förmedla AGES kärnvärden inom hela koncernen och samtidigt fånga upp det kunnande som tillkommit. AGES Academy har som syfte att erbjuda intern ledarskapsutveckling genom att stärka deltagarnas kompetens inom relevanta områden. Ett nytt program påbörjades i januari 2024 och blir ett utmärkt forum för kunskapsutbyte.

Framtida utveckling

Efter ett väldigt starkt 2023 ser vi nu försäljningsvolymerna börjar återgå till mer normala nivåer. I vissa kundsegment som exempelvis fordonsindustri innebär det lägre volymer än 2023. Samtidigt har vi sålt in projekt inom nya kundsegment med bra tillväxt, bland annat inom vätgasområdet, säkerhetsbranschen och flygindustrin.

Vårt nya affärsområde, Engineering Solutions, tillför värde för kunderna tidigare i utvecklings- och tillverkningsprocesserna vilket medför högre marginaler

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla AGES som en högteknologisk kontraktstillverkare.

Halmstad februari 2024

Se vidare bifogad rapport.

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 14:00 CET.