2023-07-11

AGES Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Delårsperiod 1 januari- 30 juni                                                                                     

  • Nettoomsättningen var 816 MSEK (672)
  • Rörelseresultat 45 MSEK (38)
  • Resultat före skatt uppgick till 35 MSEK (34)
  • Resultat efter skatt uppgick till 27 MSEK (27)
  • Resultat per aktie var 3,89 SEK (3,84)

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen var 403 MSEK (355)
  • Rörelseresultat 20 MSEK (27)
  • Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (25)
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (20)
  • Resultat per aktie var 1,64 SEK (2,89)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Efter en positiv start på året rapporterar AGES för delårsperioden en nettoomsättning om 816 MSEK (672) och rörelseresultat om 45 MSEK (38).

Andra kvartalet har haft fortsatt god orderingång. Efterfrågan har varit stark inom både skärande bearbetning och pressgjutning, vilket innebär att omsättningen sammantaget ökade med 14 procent till 403 MSEK (355). Rörelseresultatet uppgick till 20 MSEK (27). Resultatet påverkades negativt av överbeläggning i pressgjutningsverksamheten. Det bör påpekas att vi möter, ett för oss, starkt andra kvartal 2022 som påverkades av kraftiga materialprisrörelser.

Vi arbetar aktivt för att komma till rätta med överbeläggningen i pressgjuteriet i Unnaryd. Detta sker dels genom effektivisering av verksamheten, och dels genom ett mera strikt urval av nya affärer.

Som en fortsättning på AGES Academy har vi under andra kvartalet för första gången startat vår akademi för ledarskap. Ledarskapsakademin är ett rullande program på 15 till 18 månader som riktar sig till personer i ledande funktioner och andra identifierade nyckelpersoner inom koncernen. Syftet med programmet är att erbjuda intern ledarskapsutveckling genom att stärka deltagarnas kompetens inom relevanta områden samt förankra AGES kärnvärden i hela koncernen.

Sedan ett antal år består vår energiförbrukning fullt ut av förnybar el. Vi arbetar kontinuerligt med att minska bolagets klimatpåverkan och meddelade i april 2023 att vi beslutat investera i en solpark som kommer svara för ca 20% av koncernens elförbrukning. Satsningen är långsiktig och vårt avtal löper under en tioårsperiod. Anläggningen beräknas vara i drift efter sommaren 2023.

Framtida utveckling

Från och med andra kvartalet har vi en ny styrelsesammansättning med en tydlig inriktning mot mer högteknologisk kontraktstillverkning, vilket kommer att bidra positivt till den strategiska förflyttning som har påbörjats genom en översyn av kunderbjudanden. Vi arbetar bland annat med att anpassa vårt erbjudande till en elektrifierad omvärld. Samtidigt ser vi över möjligheten att bredda vårt kunderbjudande. Säkerhetsbranschen är ett nytt område vi kommer starta leveranser till under kvartal tre.

Under det andra kvartalet har koncernens balansräkning stärkts ytterligare och när vi blickar framåt ser vi fortsatt god orderingång. Med det sagt är vi ödmjuka inför eventuella marknadsförändringar och är väl förberedda för svängningar i efterfrågan. AGES står inför en spännande tid och vi ser fram emot att ta fortsatta kliv i den strategiska förflyttning som påbörjats.

Halmstad juli 2023

Se vidare bifogad rapport.

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-11 13:00 CET.