2022-10-27

AGES Delårsrapport 1 januari- 30 september 2022

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen var 300 MSEK (211)
  • Rörelseresultat -4 SEK (9)
  • Resultat före skatt uppgick till -7 MSEK (8)
  • Resultat efter skatt uppgick till -6 MSEK (8)
  • Resultat per aktie var -0,85 SEK (0,97)

Delårsperiod 1 januari- 30 september                                                                           

  • Nettoomsättningen var 972 MSEK (785)
  • Rörelseresultat 34 MSEK (39)
  • Resultat före skatt uppgick till 26 MSEK (32)
  • Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (27)
  • Resultat per aktie var 3,00 SEK (3,76)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Under tredje kvartalet 2022 har AGES haft en fortsatt hög aktivitet med en försäljningstillväxt om 42 procent till 300 MSEK. Omsättningstillväxten har till hög grad drivits av materialprishöjningar som vi kompenseras för av våra kunder enligt avtal. Orderingången har varit fortsatt god.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -4 MSEK (9). Rörelseresultatet påverkades negativt av höga energikostnader som bedöms ha påverkat resultatet negativt med cirka 7 MSEK. Våra fyra produktionsenheter inom skärande bearbetning har under kvartalet utvecklats väl medan vår produktionsenhet inom pressgjutning i Unnaryd haft stora utmaningar som följd av oförutsedda produktionsvolymer och en kapacitetsbrist som vi var tvungna att kompensera för, vilket ledde till kostnadsökningar och låg effektivitet.

Vi agerar i en svår och oberäknelig omvärld med externa utmaningar i form av kriget i Ukraina, energiprissvängningar samt tillgång och priser på material. Samtidigt ser vi branschspecifika förändringar, främst inom fordonsindustrin där fossildrivna fordon fasas ut till förmån för fossilfria. Vår långsiktiga strategi är att bredda kundbasen och vara med i de snabbväxande segmenten främst inom medelstora bolag. Vi fortsätter arbetet med att omförhandla avtalen med våra kunder för att kompenseras vid material- och energikostnader samt valutasvängningar. Vi upplever stor förståelse i dessa förhandlingar.

Sedan ett par år tillbaka har vi genomfört väsentliga rationaliseringsåtgärder inom pressgjutning, främst i vår produktionsenhet i Unnaryd. Det finns ett fortsatt stort behov i att effektivisera denna enhet, ett arbete som pågår.

Framtida utveckling

De första nio månaderna under året har utvecklats starkt med avseende på omsättning. Orderingången är fortsatt stabil inför årets sista kvartal och i kombination med vårt fokus på kostnadskontroll ser vi goda förutsättningar att stärka lönsamheten på längre sikt. På kort sikt ser vi att de kraftiga ökningarna i energikostnaderna kommer tynga resultatet under det fjärde kvartalet.

Vi ser med tillförsikt på framtiden och noterar ett antal gynnsamma trender. Förflyttning av produktion till närområdet fortsätter och säkra leveranskedjor, trygghet och snabbhet blir allt viktigare konkurrensfördelar. Omställningen mot elektrifiering kommer att skapa möjligheter för nya kunder och affärer. Kundernas fokus på kvalitet och hållbarhet är ytterligare områden där vi är starka. Dessa faktorer utgör del av basen för vår strategiska inriktning.

Halmstad 27 oktober 2022

Se vidare bifogad rapport.

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 08:00 CET.