2023-05-04

AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Delårsperiod

  • Nettoomsättningen var 413 MSEK (317)
  • Rörelseresultat 25 MSEK (11)
  • Resultat före skatt uppgick till 20 MSEK (9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 16 MSEK (7)
  • Resultat per aktie var 2,25 SEK (0,95)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

AGES rapporterar ett starkt första kvartal 2023 med en god orderingång inom såväl skärande bearbetning som pressgjutning. Omsättningen ökade med 30 procent till 413 MSEK (317). Under första kvartalet uppgick rörelseresultatet till 25 MSEK (11), motsvarande en rörelsemarginal om 6,1 procent (3,4). Den starka resultatutvecklingen beror främst på en fortsatt bra utveckling inom skärande bearbetning, UB Verktyg och pressgjutningsenheten i Kulltorp.

De åtgärder som vidtagits i Unnaryd har tillsammans med god försäljning även bidragit till den kraftiga resultatförbättringen. Den organisationsförändring som genomfördes i början av året har påverkat resultatet positivt från och med andra hälften av första kvartalet. Vi är nöjda med den positiva respons vi fått från våra kunder i de avtalsförhandlingar som påbörjades under 2022 och som avslutades under första kvartalet 2023. Flera kunder har visat förståelse för kompensationsåtgärder direkt kopplade till energipriser, råvarukostnader och valutafluktuationer. AGES arbetar aktivt med att minska bolagets klimatpåverkan och dess koldioxidutsläpp. Sedan flera år består vår energiförbrukning fullt ut av förnybar el. I april tog vi ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete genom att investera i solenergi. Satsningen görs genom en ny solpark som i sommar kommer att tas i drift i Karlshamn. Solparken kommer att producera cirka 9,5 GWh el och därmed bidra till den svenska energiomställningen. Energiköpsavtalet motsvarar 15 till 20 procent av AGES totala energiförbrukning och sträcker sig över 10 år, vilket kommer att skydda bolaget mot volatilitet i elmarknaden.

Framtida utveckling

Orderingången i koncernen är fortsatt god och vi skönjer i dagsläget ingen nedgång. Förra året präglades av utmaningar relaterade till höga energikostnader och materialprisfluktuationer. Situationen ser för närvarande betydligt mer stabil ut och den minskade produktionstakt som vi tidigare befarat har uteblivit. Med det sagt har vi fortsatt beredskap om marknadsläget skulle förändras. Elektrifieringen av samhället är en viktig trend som påverkar vår långsiktiga strategi. Som kontraktstillverkare med hållbarhet i fokus har vi exempelvis börjat leverera pressgjutna produkter till elektronikboxar för att styra elmotorer till fordon. Vi har även avslutat vissa kontrakt i förtid för att anpassa vårt erbjudande och kunna möta efterfrågan som kommer av den alltmer elektrifierade fordonsflottan.

Halmstad maj 2023

Se vidare bifogad rapport.

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-04 13:00 CET.