2017-05-04

Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 4 maj 2017 på Restaurang Tiraholms Fisk, Tiraholm, 314 51 Unnaryd.

Utdelning

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:00 SEK per aktie, totalt 27 155 896 SEK.

Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 11 maj 2017. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 8 maj 2017.
Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Tommy Gunnarsson, Sune Lantz, Anna Benjamin, Petter Fägersten och Gunilla Winroth. Till styrelseordförande omvaldes Sune Lantz.

Arvode beslutades utgå med 300 000 SEK till ordförande och 120 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 900 000 SEK.

För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

Auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young Jönköping, omvaldes.

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen genom ändring av § 2 styrelsens säte.  Bolagets säte beslutades ändras från Hylte kommun till Halmstads kommun. Bolagsordningens § 2 får följande lydelse ”Styrelsen ska ha sitt säte i Halmstads kommun, Hallands län”.

Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Stämman beslutade att styrelseordföranden och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

Kommande rapporteringstillfällen

· Delårsrapport januari – juni 2017                            12 juli 2017
· Delårsrapport januari – september 2017       1 november 2017
· Bokslutskommuniké 2017                                 7 februari 2018

AGES Industri AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46 (0) (http://tel+46%20(0)) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 17.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.