Legal notice

Denna hemsida har utformats av AGES Industri AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om koncernen. AGES Industri AB äger och sköter hemsidan. AGES Industri AB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges på hemsidan förebehålles samtliga rättigheter till innehållet på hemsidan AGES Industri AB med ensamrätt. Inget material från denna hemsida får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på hemsidan är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. AGES Industri AB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. AGES Industri AB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på hemsidan. Svensk lag ska vara tillämplig på hemsidan.

Länkar

I det fall det förekommer länkar till andra webbplatser på denna hemsida är dessa avsedda som vägledning för besökarna. AGES Industri lämnar ingen garanti för innehållet på dessa hemsidor eller något av innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare samt att mäta trafiken. Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare.

Vänligen kontakta AGES Industri AB om du har några frågor kring informationen ovan.