Minskad CO2-påverkan

AGES tar täten med att kartlägga och minska CO2-utsläppen. Det är ett strategiskt beslut, även om marknaden ännu inte ställt några tydliga krav inom detta område arbetar vi proaktivt och långsiktigt. Efter en analys utifrån kundernas och marknadens förväntningar, anser vi att det bara är en tidsfråga innan leverantörer kommer att behöva redovisa CO2-utsläpp i sin produktion. Vi vill vara tidigt ute och ligga steget före.

40% minskad klimatpåverkan

Genom ett aktivt och konsekvent arbete har vi inom pressgjutning minskat vår CO2-påverkan med mer än 40% de senaste två åren. Nästa steg är att gå vidare med kartläggning och åtgärder för skärande bearbetning. Värdena har granskats och reviderats av fristående konsulter.

Drivs på ledningsnivå

Tillsammans med fristående, externa konsulter har vi internt och med våra leverantörer gått igenom hela leveranskedjan med kontroll och kartläggning i alla led och kan nu redovisa CO2-påverkan i kg per kg levererat gjutgods. Därmed är vi först ut på marknaden.

Because we care

För att öka kunskapen och utveckla strategier för minskad klimatpåverkan har vi tagit fram en kalkyl gällande våra pressgjutna aluminiumprodukter, utan efterbehandling, från råvara till färdig produkt, enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG). Våra pressgjutna produkter är gjorda av 100% återvunnen aluminium och vi köper enbart el från förnybara källor för att ytterligare kunna sänka vårt klimatavtryck.

Greenhouse gas protocol (GHG)

Greenhouse Gas Protocol är en vedertagen global standard för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Principerna för rapporteringen gör att resultatet är transparent, konsekvent och jämförbart mellan olika organisationer. Resultatet redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e). Grundpelarna är Relevans, Fullständighet, Jämförbarhet, Transparens och Noggrannhet.