Affärsidé, mål och strategi

AGES erbjuder tillverkning av kvalificerade precisionskomponenter i större serier till framstående aktörer inom utvalda kundsegment. Drivna produktionsprocesser, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skapar förutsättningar att leverera marknadens bästa lösningar med god tillverkningsekonomi.

Verksamhetsmål

AGES ska vidareutveckla affärskonceptet på ett sätt som skapar förutsättningar för varaktig tillväxt och lönsamhet. AGES ska vara marknadsledare inom sin nisch, på en historiskt sett stabil marknad, och uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartnern bland kunder, leverantörer och medarbetare. Detta uppnås bland annat genom goda kundrelationer som kännetecknas av affärsmässighet och ett nära samarbete.

AGES ska utifrån en stark marknadsposition på den svenska marknaden aktivt sträva efter att bredda kundbasen. AGES ska även kunna följa sina kunder utanför den primära hemmamarknaden för att öka affären.

Finansiella mål

AGES ska skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. AGES strävar efter att nå en försäljningstillväxt om minst 10 procent per år samt att under en konjunkturcykel uppnå en vinstmarginal som överstiger 8 procent. Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultatet efter skatt. Den årliga utdelningsdelen ska dock ses i relation till investeringsbehov.

Strategisk inriktning

AGES ska nå uppsatta mål och marknadskrav genom en strategisk inriktning baserad på följande:
• Ytterligare utveckla AGES dominerande spetskompetens inom pressgjutning av aluminium och bearbetning av precisionskomponenter.
• Vårda och utveckla långsiktiga affärsrelationer med kunder som kräver kostnadseffektiva precisionskomponenter med höga tekniska krav i större serier, en kvalitetsnivå av yttersta klass och en hög noggrannhet i leveranserna.
• Genom god kännedom om kundernas applikationer och en effektiv användning av teknikkompetensen erbjuda ständiga produktförbättringar med målet att ytterligare utveckla kundrelationerna.
• Med hög tekniknivå i produktionsprocesserna, stor andel automatisering, engagerade medarbetare och ständiga förbättringar skapa en effektiv och lönsam tillverkning med hög konkurrensförmåga.
• Utveckla flexibiliteten i processer och tillverkningsutrustning för att möta en marknad i ständig förändring.
• Ytterligare stärka erbjudandet till kund genom att komplettera den egna tillverkningen med ett starkt nätverk av underleverantörer i och utanför Sverige med spetskompetens inom AGES nischer.