AGES Industri AB (publ) (nedan kallat ”AGES”) har den 9 mars 2017 ingått en icke-bindande avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i WR Controls Group AB (nedan kallat ”WR Controls”). Säljare är Albin Invest AB (60 %), Magnus Clenow (25 %) och Investment AB Klöverön (15 %), vilka nedan kallas ”Säljarna”.

Genom förvärvet stärker och breddar AGES sitt befintliga erbjudande och möjliggör expansion inom en angränsande nischmarknad med god underliggande tillväxt. Vidare tillförs befintliga verksamheter kompletterande kompetens och tillgång till potentiellt nya kunder på en global marknad. De båda företagsgrupperna blir också tillsammans en större partner till framför allt kunder inom fordonsindustrin, vilket ger bättre förutsättningar att kunna möta marknadens allt högre krav.

“De två företagsgrupperna kompletterar varandra väl, särskilt gällande kundstruktur. Genom WR Controls globala verksamhet tillförs närvaro på nya marknader som på sikt förväntas kunna skapa nya affärsmöjligheter. Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi och jag är övertygad om att det kommer att skapa värde för våra aktieägare”, säger Magnus Björn, CEO på AGES Industri.

WR Controls är en välrenommerad underleverantör till fordonsindustrin, men vänder sig även till kunder som tillverkar entreprenadmaskiner, tåg och marina applikationer. Bolagsgruppen har sitt ursprung i Timmele, Sverige, men har idag 90 % av sin försäljning utomlands med fabriker och personal i Kina, Italien och Estland samt med försäljningskontor i Tyskland och USA. Koncernen har visat god tillväxt och lönsamhet under många år och har en stark finansiell ställning. Gruppens omsättning 2016 var ca 586 MSEK, med ca 740 anställda.

Köpeskillingen avses erläggas genom en riktad nyemission (apportemission) om 4 500 000 B-aktier. Därutöver avser AGES att som en del av köpeskillingen emittera 375 000 konvertibler till Säljarna. Konvertiblernas löptid ska uppgå till 3 år och ska efter denna tid kunna konverteras till lika många B-aktier. Efter genomförd transaktion, men före eventuell konvertering av konvertiblerna, väntas Albin Invests kapitalandel uppgå till 24 %, Magnus Clenows till 10 % och Investment AB Klöveröns till 6 %.

Ett slutligt avtal villkoras av att bolagsstämman i AGES godkänner förvärvet och beslutar om en riktad nyemission av aktier och konvertibler till Säljarna, att konkurrensverket i förekommande fall godkänner förvärvet och att en due diligence har genomförts med tillfredsställande resultat. Beaktat ovan villkor beräknas förvärvet kunna slutföras under andra kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 14.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.