2021-02-09

AGES Bokslutskommuniké 2020.

Korrigering av tidigare utsänd bokslutskommuniké 2020 där vi felaktigt angett att rapporten granskats av revisor. Detta är nu korrigerat i bifogad bilaga.

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen var 237 MSEK (238)
 • Rörelseresultat 5 MSEK (-145*)
 • Resultat före skatt uppgick till 2 MSEK (-147*)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 MSEK (-147*)
 • Resultat per aktie var -0,30 SEK (-20,85*)

Helåret

 • Nettoomsättningen var 814 MSEK (1002)
 • Rörelseresultat 15 MSEK (-115*)
 • Resultat före skatt uppgick till 6 MSEK (-123*)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 MSEK (-127*)
 • Resultat per aktie var 0,15 SEK (-18,00*)  *I fjärde kvartalet 2019 gjordes nedskrivning av goodwill om totalt ca -150 MSEK.

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Återhämtningen avseende volymer vi såg i kvartal tre fortsatte under kvartal fyra för att i stort återgå till normalt kapacitetsutnyttjande. Återgången i volymer har kommit snabbt vilket inneburit utmaningar i form av resurser i leverantörskedjorna. Vi har i stort lyckats bibehålla goda resultat i form av leveranser och kvalitet, den snabba volymökningen har dock inneburit ökade kostnader i form av personalresurser och logistikkostnader.

Genom olika åtgärder baserade på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har vi de första kvartalen klarat oss från större spridning av Covid-19 inom koncernen. Under pandemins andra våg i slutet av året har vi kunnat märka av en högre sjukfrånvaro.

I utvecklingen mot en effektivare produktion fortsätter sammanslagningen av fabrikerna inom pressgjutnings-området i Unnaryd. Projektet beräknas vara i slutfasen runt semestern 2021. Som ytterligare en del i effektivisering och stärkt konkurrenskraft har vi konsoliderat administrativa delar i ett eget bolag. Vårt servicecenter har under perioden kommit igång bra och är sedan slutet av kvartalet i full aktivitet. 

 

Förstärkning och strukturering av vår marknadsorganisation ligger väl i linje med den ökade aktivitet vi ser hos våra kunder. Detta efter en tids lägre aktivitet, till stor del beroende på hemarbete och osäkerhet kring volymer. Kvartalets försäljning landade på 237 miljoner, vilket är i nivå med föregående år. Resultatet landar på ca 2% vilket också är i nivå med motsvarande period föregående år. 

Hållbarhetsarbetet fortlöper enligt lagd plan och ett resultat av detta är att vi från och med slutet av kvartal fyra kan redovisa minskat CO2-avtryck inom vår pressgjutnings-verksamhet med 40 % jämfört med 2019. Frågan har under kvartalet tydligt kommunicerats av ett antal av våra kunder och kommer vara en viktig strategi för att få del av framtida kontrakt. 

Framtida utveckling

För våren ser vi en orderbok som ligger linje med våra förväntade volymer. Vi är dock fortsatt försiktiga med prognoser och följer våra kunders information samt den globala utvecklingen.

AGES Group håller en kvalitetsnivå som motsvarar marknadens högt ställda krav och vårt produktionskoncept ligger i framkant och är konkurrenskraftigt. Vi finns nära våra kunder, håller en hög kvalitetsnivå och leveranskapacitet. Vi bedömer att efterfrågan gällande trygghet och stabilitet nu värderas än högre av våra kunder.

Diskussioner kring omställning mot elektrifiering har accelererat. Det är tydligt att debatten kring reduktion gällande CO2 nu ligger högt upp på våra kunders agenda. Det strukturerade arbete vi gjort gällande AGES CO2-påverkan i delar av vår verksamhet ligger med andra ord helt rätt i tiden. Ur ett internationellt perspektiv kan vi konstatera att vi i Sverige genom en mycket fördelaktig produktionsmix av el-framställning har en stor fördel.

Under våren 2021 kommer andra delar inom koncernen analyseras för att möta marknadens krav på proaktivitet.

Halmstad februari 2021

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 800 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.