2022-02-08

AGES Bokslutskommuniké 2021.

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen var 285 MSEK (237)
  • Rörelseresultat 5 MSEK (5)
  • Resultat före skatt uppgick till 1 MSEK (2)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1 MSEK (-2)
  • Resultat per aktie var -0,12 SEK (-0,33)

Helåret

  • Nettoomsättningen var 1 070 MSEK (814)
  • Rörelseresultat 43 MSEK (15)
  • Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (1)
  • Resultat per aktie var 3,65 (0,12)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Nettoomsättningen under året ökade med 31% till MSEK 1 070 (814).  Fjärde kvartalets nettoomsättning slutade på MSEK 285 (237).

Året har präglats av god efterfrågan i en marknad som kännetecknats av snabba förändringar och relativt kraftiga prisuppgångar på material och energi. Den goda efterfrågan vi såg i kvartal tre fortsatte in i kvartal fyra. Dock har våra utleveranser främst inom pressgjutning, varit påverkade av kundernas brist på komponenter. Detta har lett till senareläggning av leveranser och ställt allt större krav på flexibilitet jämfört med ett normalår.

Kapacitetsutnyttjandet i våra fabriker har varit högt under året. Stora förändringar i rationaliseringssyfte har genomförts, framför allt inom pressgjutning.

En sammanslagning av två fabriksenheter i Unnaryd har slutförts under andra halvåret. Detta har lett till lägre kostnader, ökad effektivitet och bättre produktionsstyrning. Kundernas önskemål om snabba förändringar i leveranstakt har underlättats av det nya sättet att arbeta.

Våra verksamheter inom skärande bearbetning har genomfört ett antal maskininvesteringar, främst för att tillgodose en ökad efterfrågan. Materialförsörjningen till verksamheterna har stundtals varit utmanande men har inte lett till några leveransstörningar. Kostnaderna för råmaterial har stigit kraftigt under hela året, vilket lett till flertalet förhandlingar med våra kunder om priskompensation.

Rörelseresultatet för helåret ökade till MSEK 43 (15). Fjärde kvartalet uppvisade ett resultat om MSEK 5 (5). Sifforna i fjärde kvartalet har påverkats av våra kunders brist på komponenter, vilket lett till framflyttade leveranser.

Framtida utveckling

Under året har vi noterat ett allt större intresse för hållbarhetsfrågor.  AGES är väl rustade för att diskutera olika lösningar som leder till minskad miljöpåverkan för oss själva och våra kunder. Ett ökat intresse för produktion i Sverige har noterats men det är en process som kräver långsiktighet och uthållighet. En stor del av det råmaterial vi använder är aluminium som är lätt och kostnadseffektivt att återanvända.

Under året har bolaget förändrat marknadsorganisationen för att öka fokus mot nya projekt och nya marknadssegment. Ökad samverkan mellan de olika fabriksenheterna gör att vi kan erbjuda våra kunder kompletta lösningar i större utsträckning än tidigare. Flera kapacitetsökande investeringar har skett under året och vi fortsätter att effektivisera verksamheten vilket resulterat i en ökad lönsamhet och god utveckling i en utmanande tid.

Halmstad februari 2022

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 14.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

https://www.ages.se/investerare/press/pressmeddelande/

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.