2023-10-24

AGES Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

 

Delårsperiod 1 januari- 30 september    

  • Nettoomsättningen var 1 119 MSEK (972)
  • Rörelseresultat 75 MSEK (34)
  • Resultat före skatt uppgick till 60 MSEK (26)
  • Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (21)
  • Resultat per aktie var 6,73 SEK (3,00)

 

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen var 303 MSEK (300)
  • Rörelseresultat 30 MSEK (-4)
  • Resultat före skatt uppgick till 25 MSEK (-7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (-6)
  • Resultat per aktie var 2,84 SEK (-0,85)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

 

Vi summerar årets tredje kvartal med en omsättning om 303 MSEK (300) vilket är i linje med föregående år. Kvartalets rörelsemarginal uppgick till 9,9 procent (-1,3) vilket motsvarar ett rörelseresultat om 30 MSEK att jämföra med -4 MSEK motsvarande period föregående år. Förbättringen av kvartalets resultat förklaras av årets arbete med att stärka bruttovinstmarginalen genom översyn av kundkontrakt i kombination med adderat högre teknikinnehåll i vår produktion samt utbetalat elstöd.

 

I likhet med tidigare perioder under året har vi haft en stark lönsamhet inom skärande bearbetning. Vi har under perioden kontrakterats för leveranser av produkter inom vätgasproduktion till ett värde om 60 MSEK för 2024. Leveranser av produkter till säkerhetsbranschen har påbörjats. Båda dessa projekt följer vår strategiska inriktning att bredda vår kundbas. Parallellt ser vi en förbättrad lönsamhet inom pressgjutning som ett resultat av vårt arbete med att effektivisera verksamheten och succesivt förbättra marginalen i existerande kontrakt.

 

För perioden januari–september har omsättningen ökat med 15,1 procent till 1 119 MSEK (973). Rörelsemarginalen har stärkts till 6,7 procent att jämföra med 3,5 procent föregående år, vilket för perioden motsvarar ett rörelseresultat om 75 MSEK jämfört med 34 MSEK föregående år.

 

Vår strategiska förflyttning mot en mer högteknologisk kontraktstillverkning fortskrider. Efter tredje kvartalets slut genomfördes två strategiska förvärv som kompletterar vår befintliga verksamhet. Genom förvärvet av Östlings Verktygs AB som konstruerar och tillverkar formverktyg med en högteknologisk maskinpark samt APM August Pettersson AB som är en erkänt kompetent tillverkare av kontrollfixturer, CMM-mätning och avancerad CNC-bearbetning, får vi tillgång till resurser och kapacitet för att höja vår tekniknivå ytterligare. Tillsammans med UB Verktyg kommer dessa bolag att utgöra ett nytt kunderbjudande – Tech/Tooling – där vi erbjuder en hög grad av kompetens inom bolagens kärnområden och tillsammans skapas också resurser för automatisering samt prototyp och småserietillverkning. Vårt nya kunderbjudande väntas bidra till en ökad förädlingsgrad och högre serviceerbjudande, vilket innebär att vi breddar kundbasen, helt i linje med vår strategiska inriktning.

 

Solparken, som vi tidigare i år investerat i, driftsattes i oktober och kommer att svara för cirka 20 procent av koncernens elförbrukning. Detta är en viktig milstolpe för oss eftersom vi kontinuerligt arbetar för att minska bolagets klimatpåverkan.

 

Framtida utveckling

 

Vi avslutar kvartalet med en fortsatt stark orderbok på både kort och lång horisont. Hög inflation och en svag kronkurs fortsätter att påverka inköpspriser men genom aktivt arbete med både leverantörer och kunder har vi hittat vår modell att parera större rörelser. Globalt pågår många omvärldsfaktorer vilket gör det svårt att prognostisera allt för långt framåt i tiden men vi känner oss trygga i vår förmåga att hantera eventuella svängningar i efterfrågan om marknadsläget skulle förändras.

 

Halmstad oktober 2023

 

 

Se vidare bifogad rapport.

 

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-24 13:00 CET.