2022-05-03

AGES Delårsrapport 1 januari-31 mars 2022

Delårsperiod

  • Nettoomsättningen var 317 MSEK (283)
  • Rörelseresultat 11 MSEK (18)
  • Resultat före skatt uppgick till 9 MSEK (15)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (12)
  • Resultat per aktie var 0,95 SEK (1,76)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Rysslands invasion av Ukraina är naturligtvis det som präglat kvartalet. Vi liksom de flesta andra måste hantera både personliga känslor av oro och göra analys vad detta innebär för AGES och marknaden på kort och lång sikt.

AGES har ingen verksamhet i Ukraina, Vitryssland eller Ryssland och heller inga direkta leverantörer. Vår verksamhet påverkas främst av indirekta störningar inom framför allt stålproduktionen där en stor kapacitet försvunnit från marknaden. Det ger utmaningar gällande tillgång av material och resulterar i betydande och direkt genomförda prishöjningar från leverantörer.  Även priset på aluminium har stigit mycket kraftigt och ligger på historiskt höga nivåer.

De höga kostnaderna för energi och allmän prisuppgång har fortsatt under kvartalet. Vi har lyckats upprätthålla våra leveransåtagande gentemot våra kunder genom att köpa material från de lager som funnits tillgängliga.

Ökade kostnader, för råmaterial, energi och allmän kostnadsökning, har föranlett förhandlingar med våra kunder om priskompensation. Förhandlingar har skett i god anda och resulterat i omförhandlade och förnyade avtal med kunderna där vi blir kompenserade. Nya priser införs succesiv med start under kvartal 2.

Våra utleveranser har varit fortsatt påverkade av kundernas brist på komponenter. Detta har lett till senareläggning av leveranser till våra kunders och ställt större krav på flexibilitet jämfört med ett normalår. 

Rörelseresultatet för kvartalet blev MSEK 10,6 (17,7). Sifforna i första kvartalet har påverkats av de snabbt ökade kostnaderna för råmaterial, kostnader för att upprätthålla leveransåtaganden genom upphandling av material från lager och övriga kostnadsökningar samt kunders brist på komponenter, vilket lett till framflyttade leveranser. Sjukfrånvaro under första halvan av kvartalet var kraftigt över det normala beroende av omikron och har resulterat i ökade personalkostnader i perioden jämfört med ett normalår.

Framtida utveckling

Situationen i Ukraina och dess påverkan gör det svårt att i nuläget analysera marknaden långsiktigt.  Fokus är att upprätthålla våra åtaganden och lösa den uppkomna situationen.

Resultatet från våra förhandlingar med kunderna har varit framgångsrika och återställer marginalerna baserat på nuläget. 

Marknadsorganisationen arbetar med inriktning mot nya projekt och nya marknadssegment.

Hållbarhetsfrågorna och framför allt koldioxidfrågan har fortsatt stort fokus hos våra kunder. En förändring i marknaden har skett genom att en större fordonstillverkare officiellt gått ut med en prissättning av koldioxid i producentled. När och om detta implementeras även av andra kunder ser vi att det kommer vara till fördel för svensk industri och AGES. 

Behov av flexibilitet och stabilitet blir viktigare vilket göra att vår samverkan mellan fabriksenheterna och breda produktionskapacitet ligger väl i linje med marknadens utveckling.

Halmstad maj 2022

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 kl. 13.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.