2024-05-07

AGES Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Delårsperiod

  • Nettoomsättningen var 402 MSEK (413)
  • Rörelseresultat 22 MSEK (25)
  • Resultat före skatt uppgick till 18 MSEK (20)
  • Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (16)
  • Resultat per aktie var 2,01 SEK (2,25)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Efter ett starkt 2023 har försäljningsvolymerna kommit ner till mer normala nivåer under första kvartalet 2024. AGES nettoomsättningen minskade med 3 procent jämfört med första kvartalet 2023 och uppgick till 402 MSEK (413). Normaliserade orderböcker hos våra kunder samt pågående utfasning av olönsamma kontrakt inom pressgjutning är främsta förklaringarna till omsättningsminskningen. Rörelseresultatet uppgick till 22 MSEK jämfört med 25 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets resultat påverkades av engångskostnader i samband med utfasning av olönsamma kontrakt inom pressgjutning om cirka 7 MSEK.

Affärsområdet Precision Components består av produktionsinriktningarna skärande bearbetning och pressgjutning. Verksamheterna inom skärande bearbetning fortsätter utvecklas mycket positivt med flera lönsamma projekt i både fordonsindustrin och i flertalet framväxande industrier. Vi har sett ett stort inflöde av nya intressanta projekt och vi noterar att vår affärsmodell är konkurrenskraftig, hållbar och lönsam.

Vår strategi att minska verksamheten inom pressgjutning fortsätter vilket medför att enheten i Unnaryd aktivt arbetar med att fasa ut olönsamma kundkontrakt. Utfasningen har belastat kvartalets resultat med engångskostnader motsvarande ca 7 MSEK. Vårt mål är att hitta en lämplig nivå på kapaciteten som både motsvarar efterfrågan och samtidigt möjliggör för en god lönsamhet. Som en följd av detta har vi friställt 50 personer varav 25 av dessa är inhyrd personal. Arbetet med att anpassa kostnadskostymen och att fasa ut olönsamma kontrakt kommer att fortgå under andra kvartalet och medföra vissa extrakostnader, dock väsentligt lägre än de kostnader vi tagit under de två senaste kvartalen, vilka uppgår till ca 12 MSEK.

Inom AGES andra affärsområde Engineering Solutions har vi adderat ytterligare ett bolag sedan årsskiftet, A-Tooling AB. Genom förvärvet utökar vi vårt kunderbjudande med försäljning av ingående verktygskomponenter och reservdelar för eftermarknad. Integrationen av halvårets tre senaste förvärv fortsätter enligt plan; vi är nöjda med de genomförda förvärven och den möjlighet det skapar i att bredda vår kundbas. Dessutom har det nya affärsområdet bidragit med höjd teknisk kompetens. Genom gemensam planering och kapacitetsutnyttjande skapas större kundvärde inom affärsområdet.

Framtida utveckling

Vi har under det senaste året arbetat aktivt mot att sälja in projekt inom nya växande kundsegment, vilket har täckt upp för den normaliserade efterfrågan konjunkturen för med sig. Inom skärande bearbetning ser vi en god tillväxt, stabil orderbok och hög lönsamhet. För att möta efterfrågan kommer vi installera flera kapacitetsinvesteringar under första halvåret 2024. Inom pressgjutningen fortsätter utfasningen av olönsamma kundkontrakt i enheten i Unnaryd.

Halmstad maj 2024

Se vidare bifogad rapport.

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 13:00 CET.