2021-08-23

AGES ingår kortsiktiga aktieägarlån för att hantera ökad tillväxt

Styrelsen i AGES Industri AB har beslutat att ingå kortfristiga aktieägarlån med Pomona-gruppen AB (närstående till styrelsemedlemmen Fredrik Rapp) och VIEM Invest AB (närstående till styrelsemedlemmen Anna Benjamin). Lånen uppgår totalt till 30 Mkr och kommer att användas för att hantera ökad tillväxt och den därigenom ökade rörelsekapitalbindningen samt till flertalet nytecknade kundprojekt som startas upp under hösten.

Ränta löper på lånebeloppet med fyra procent per år och är amorteringsfritt. Lånebeloppet ska, tillsammans med upplupen ränta, återbetalas den 31 augusti 2022. AGES har rätt att återbetala hela eller delar av lånebeloppet i förtid.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl. 16.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.