2022-07-11

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2022

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen var 355 MSEK (291)
  • Rörelseresultat 27 MSEK (12)
  • Resultat före skatt uppgick till 25 MSEK (9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (7)
  • Resultat per aktie var 2,89 SEK (1,03)

Delårsperiod 1 januari- 30 juni

  • Nettoomsättningen var 672 MSEK (574)
  • Rörelseresultat 38 MSEK (30)
  • Resultat före skatt uppgick till 34 MSEK (24)
  • Resultat efter skatt uppgick till 27 MSEK (19)
  • Resultat per aktie var 3,84 SEK (2,79)  

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

AGES rapporterar fortsatt höga försäljningsvolymer under andra kvartalet. Jämfört med föregående år ökade kvartalets omsättning med 22 % och uppgick till 355 MSEK (291). Kvartalets rörelseresultat var starkt och ökade till 27 MSEK (12) vilket innebär en ökning med 130% jämfört med samma tid föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till ca 8 % (4%).  

Under kvartalet har vi framgångsrikt omförhandlat och ingått nya långsiktiga avtal med två av våra större strategiskt prioriterade kunder. Avtalen säkerställer bland annat snabbare kompensation vid kraftiga material och valutasvängningar.     

I strategin att bredda vår kundbas har nytt samarbete ingåtts med en systemleverantör specialiserad mot avancerad elektronik inom autonoma system. Kunden har flera intressanta projekt inom elektrifiering av förarlösa maskiner. Projektet vi gått med i har full produktion 2024 och bedöms uppgå till ca 30 MSEK på årsbasis.   

Inköp och logistik fortsätter att hantera den globala materialförsörjningsproblematiken utifrån ett metodiskt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt och vi har en tät dialog med våra leverantörer och kunder. Inför sommaren och hösten har vi säkerställt tillgång av råmaterial och komponenter och väntas leverera till våra kunder utan störningar. Prisstegringar på råmaterial och komponenter har stabiliserats och det finns tecken på nedåtgående priser inför nästa kvartal.  

Den ökade tillväxten och förbättrade lönsamheten i kvartalet är en direkt följd av vårt långsiktigt strategiska arbete som påbörjades under pandemin. 

Framtida utveckling

Vi har under ett antal år arbetat med omstrukturering av verksamheten inom pressgjutning där vi slagit samman två enheter och dessutom investerat tungt i automation.  Pressgjutningsverksamheten har i stort haft en bra tillväxt men utmaningar har funnits inom vissa kundsegment. Åtgärder har vidtagits under kvartalet som har förbättrat lönsamhet och produktivitet. 

Våra fyra enheter inom området skärande bearbetning har haft en bra tillväxt och marginalutveckling under hela perioden. Koncernens kontinuerliga arbete med lönsamhetsförbättringar fortsätter och följer uppgjord plan.

I spåren av pandemi, materialbrist, inflation och pågående konflikt i Ukraina noterar vi ett antal omvärldsfaktorer som skapar möjligheter för oss.  Ett exempel är energikostnaderna som är mycket högre i flera konkurrerande länder. Ett annat är marknadens ökade krav på hållbarhet och lägre koldioxidutsläpp. Detta påverkar oss positivt då vi har tillgång till förnybar energi och arbetar med återvunna material som aluminium. Vidare noterar vi att globala handelskonflikter och bristande logistikkedjor gör att existerande och potentiella kunder letar tillverkningskapacitet lokalt. Med det sagt, det råder fortfarande global oro men vi ser globala trender som kan vara till fördel för vår framtida utveckling. 

Vi känner oss redo att satsa på tillväxt, löpande identifiera ny teknik och kompletterande verksamhetsområden som kan stärka oss inför framtida utmaningar.

Halmstad juli 2022

Se vidare bifogad rapport.

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-11 11:00 CET.