2020-05-05

Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 5 maj 2020 på Restaurang Spiro, Högskolan Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Håkan Lindor samt nyval av Anders Berggren. Till styrelseordförande omvaldes Stefan Jonsson. Arvode beslutades utgå med 350 000 SEK till ordförande och 150 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 100 000 SEK. Arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet beslutades utgå av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov. Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget Anders Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anders Rudgård (ordförande), Anna Benjamin och Ulf Hedlundh.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

VD:s Anförande

VD:s anförande finns tillgängligt på AGES hemsida, www.ages.se
Kommande rapporteringstillfällen

· 2020-07-09                     Delårsrapport januari – juni 2019
· 2020-11-03                     Delårsrapport januari – september 2019
· 2021-02-09                     Bokslutskommuniké januari-december 2019
AGES Industri AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel:+46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 16.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 550 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 10.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng