2023-05-04

Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 4 maj 2023 på Restaurang Mangold, Högskolan Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Anders Berggren samt Petra Öberg Gustafsson. Till nya styrelseledamöter valdes Lars Jonsson och Lennart Persson. Till styrelseordförande valdes Anders Berggren. Arvode beslutades utgå med 400 000 SEK till ordförande och 175 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 275 000 SEK. Arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet beslutades utgå av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov. Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget Carolina Birch kommer att vara huvudansvarig revisor.  

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anna Benjamin (ordförande), Jonas Abrahamsson och Per Rodert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Kommande rapporteringstillfällen

  • 2023-07-11                     Delårsrapport januari – juni 2023                         
  • 2023-10-24                     Delårsrapport januari – september 2023      
  • 2024-02-08                     Bokslutskommuniké januari-december 2023     
  • 2024-05-07                     Årsstämma 2024      

AGES Industri AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel:+46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande2023-05-04 17:30 CET