2024-05-07

Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 7 maj 2024 på Restaurang Mangold, Högskolan Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 med 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag beslutades 10 maj 2024.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Anders Berggren, Petra Öberg Gustafsson, Lars Jonsson och Lennart Persson. Till styrelseordförande omvaldes Anders Berggren. Arvode beslutades utgå med 450 000 SEK till ordförande och 185 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 375 000 SEK. Arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet beslutades utgå av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov. Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget Carolina Timén kommer att vara huvudansvarig revisor.  

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anna Benjamin (ordförande), Jonas Abrahamsson och Per Rodert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om två ändringar i bolagsordningen. Den första ändringen gäller att ort för bolagsstämma skall vara Halmstad eller Värnamo. Den andra ändringen gäller att styrelsen inför bolagsstämma får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen eller besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Kommande rapporteringstillfällen

  • 2024-07-09                     Delårsrapport januari – juni 2024                         
  • 2024-10-24                     Delårsrapport januari – september 2024      
  • 2025-02-05                     Bokslutskommuniké januari-december 2024 
  • 2025-05-06                     Delårsrapport januari-mars 2025 
  • 2025-05-06                     Årsstämma 2025                              

AGES Industri AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande2024-05-07 18:00 CET