2019-05-07

Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den 7 maj 2019 på Restaurang Spiro, Högskolan Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.
Utdelning  

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 1:50 SEK per aktie, totalt 10 543 461 SEK.

Årsstämman beslutade att utdelningen skall utbetalas vid två tillfällen med vardera 0,75 SEK. Avstämningsdag för första utdelningen blir den 9 maj 2019, avstämningsdag för andra utdelningen den 4 november 2019. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 14 maj 2019 och 7 november 2019.

Styrelse, revisorer och arvoden  

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Tommy Gunnarsson och Håkan Lindor. Till styrelseordförande omvaldes Stefan Jonsson. Arvode beslutades utgå med 300 000 SEK till ordförande och 120 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 900 000 SEK.

För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 SEK vardera till övriga ledamöter och med 20 000 SEK per person för uppdrag i revisionsutskott.

Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget Anders Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedning  

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission  

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Kommande rapporteringstillfällen  

· 2019-07-10                   Delårsrapport januari – juni 2019
· 2019-11-05                   Delårsrapport januari – september 2019
· 2020-02-05                   Bokslutskommuniké januari-december 2019                                 

AGES Industri AB (publ)  

Styrelsen  

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel:+46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 17.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1100 MSEK och koncernen har i dag 600 medarbetare.  

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0) 8 684 211 00.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng