AGES-aktien

AGES B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 16 maj 2014.

Aktiekapitalet i AGES uppgår till 35,1 MSEK fördelat på 7 028 974 aktier, varav 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier med kvotvärde 5 SEK per aktie. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst, alla med lika rätt till utdelning. Få direktinformation om AGES-aktien på NASDAQS OMX Nordic Hemsida

Aktiekurs

AGES aktieägare

AGES tio största aktieägare per 18 september 2023.

A-aktier

B-aktier

Antal aktier

Röster %

Aktiekapital %

Anna Benjamin *1 282 200699 8001 982 00057,72%28,20%
Pomona-gruppen AB540 0001 523 5452 063 54529,55%29,36%
PEJO Industri-656 071 656 071 2,80%9,33%
Stig-Olof Simonsson **-417 289417 2891,78%5,93%
ANO i Värnamo AB-240 000240 0001,02%3,41%
Petter Fägersten-151 788151 7880,65%2,16%
Kennert Persson-141 203141 2030,60%2,01%
Eva Simonsson140 000140 0000,60%1,99%
Avanza Bank AB-133 101133 1010,57%1,89%
Anders Berggren m närstående-100 000100 0000,42%1,42%

Summa tio största ägare

1 822 200

4 102 797

5 924 997

95,29%

84,28%

Övriga-1 103 97711 103 9774,71%15,72%

Totalt antal utestående aktier

1 822 200

5 206 774

7 028 974

100%

100%

*Privately och via Viem Invest AB
** Privately och via Istmo AB

Certified advisor

Eminova Fondkommssion AB

Biblioteksgatan 3, 3th floor, SE-111 46 Stockholm

Tel: 08-684 211 10
www.eminova.se

Utdelningspolicy

Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov.