Årsstämma 2021

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall skriftligen inkomma med sådan begäran till bolaget senast den 15 mars 2021 för att ärendet skulle kunna tas in i kallelsen. Begäran sänds till bolaget under adress AGES Industri AB, Årsstämma 2021, Box 815, 301 18 Halmstad eller via e-post till arsstamma@ages.se med ”Årsstämma 2021” som ämne.

VD Anders Magnussons anförande i samband med årsstämman