Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är AGES högsta beslutade organ. Vid årsstämman, som normalt hålls i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare. Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.