Ersättningar

Ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen skall kopplas till mätbara kriterier som skall vara utformade så att det främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna skall fastlås årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Mer detaljerade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare se ”Förvaltningsberättelsen” i årets årsredovisning.