Bolagsordning

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är AGES Industri Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstads kommun, Hallands län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning och förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Verksamheten i Koncernen skall omfatta utveckling, tillverkning och försäljning inom mekanisk verkstadsindustri, huvudsakligen gjutning och bearbetning av kvalificerade precisionskomponenter med tillhörande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 SEK och högst 120 000 000 SEK.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 7 800 000. Aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktie av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av Serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad.

§ 7 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 8 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1 Öppnande av stämman.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Godkännande av dagordning.
4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
5 Val av en eller två protokolljusterare.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13 Val av styrelseledamöter och revisorer.
14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår skall vara 1 januari–31 december.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).