Valberedningens uppgift inför årsstämman 2023 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 är välkommen att kontakta dess ordförande Ulf Hedlundh på telefon 08–440 37 70 eller via e-post ulf.hedlundh@svolder.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 23 januari 2023.

Valberedning

Vid årsstämman 3 maj 2022 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Anna Benjamin och Per Rodert.