Incitamentsprogram

Information om utestående incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen.

AGES Industri AB har ett incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom AGES Industri koncernen genom en egen investering skall kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieäagare. Avsikten med programmen är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget. Incitamentsprogrammet är baserat på köpoptioner av aktier serie B. Utestående program omfattar:

Årsstämman 2021 beslutade om ett program omfattande 250.000 köpoptioner avseende aktier serie B. Lösenkursen är 73,20 SEK. Optionerna kan utnyttjas senast juni 2024.