Bolagsstyrningsrapport

AGES Industri AB (publ) där AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market sedan den 16 maj 2014. Bolagets A-aktier är inte noterade. AGES Industri AB (publ) följer bolagsstyrningen i enlighet med Koden och utgår således ifrån principer som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis.

Rapporterna om bolagsstyrning har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Koden och avser motsvarande räkenskapsår. Rapporterna är granskade av bolagets revisor.